Terms


Terms & Conditions

Regulamin Portalu FreeMarket.pl

Definicje

 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.
 2. Awaria - oznacza stan Usługi, który uniemożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usługi, jednak z wyłączeniem sytuacji, w której brak możliwości korzystania z Usługi jest wynikiem okresu zawieszenia lub przerwy w świadczeniu Usługi dozwolonej w ramach Regulaminu; lub jest wynikiem naruszenia Regulaminu przez Użytkownika; lub jest wynikiem działania Siły Wyższej; lub która wystąpiła w infrastrukturze telekomunikacyjnej, z której korzysta Użytkownik.
 3. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.
 4. Komentarz - pisemne wyrażenie opinii przez Użytkownika na temat Treści, do których odniesienie zamieszczono przez innego Użytkownika.
 5. Konto Użytkownika (Konto, profil) - konto, do którego dostęp Użytkownika możliwy jest wyłącznie po dokonaniu przez niego jednorazowej Rejestracji oraz każdorazowym podaniu Nazwy Użytkownika i Hasła, za pośrednictwem którego Użytkownik dokonuje zamieszczenia odniesienia (linku) do Treści; Konto zawierać może inne informacje o Użytkowniku, stosownie do oferowanej w danym czasie funkcjonalności Serwisu. Zmiana danych w ramach Konta Użytkownika (w tym w zakresie umieszczonych w Serwisie plików) możliwa jest po uprzednim zalogowaniu się przez Użytkownika na Konto (wymagana Nazwa Użytkownika i Hasło).
 6. Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta Użytkownika, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Serwisu.
 7. Regulamin - niniejszy Regulamin Serwisu dostępnego pod adresem: https://freemarket.pl/page/regulamin
 8. Serwis FreeMarket.pl - serwis internetowy prowadzony przez Usługodawce który umożliwia Użytkownikom dodawanie ogłoszeń dodyczących sprzedaży, wynajmu, zamianie towarów i usług.
 9. Strony - Usługodawca i Użytkownik.
 10. Siła Wyższa - zdarzenie nadzwyczajne o charakterze zewnętrznym wobec Strony, niezależne od danej Strony, któremu Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności.
 11. Usługodawca – Bolesław Ejsmont
 12. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia. W przypadku nie ukończenia przez Użytkownika 18 roku życia wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego.

1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług w Serwisie, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników i Administratora Serwisu, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Administratorem Serwisu jest Bolesław Ejsmont.
 3. Celem Portalu (platforma internetowa FreeMarket.pl) jest umożliwienie Użytkownikom dokonywania transakcji sprzedaży, poprzez umożliwienie im zamieszczania ogłoszeń sprzedaży na platformie internetowej (portal ogłoszeniowy FreeMarket.pl) w celu komunikowania się między sobą oraz dotarcia do szerokiego kręgu odbiorców.
 4. Właścicielem  portalu jest Bolesław Ejsmont.       

2. Płatności i prowizje

Dostęp do platformy (portalu FreeMarket.pl) jest bezpłatny. Platforma nie pobiera opłat za zamieszczanie Ogłoszeń. Platforma nie pobiera prowizji od transakcji przeprowadzanych między Użytkownikami.

3. Postanowienia ogólne

Warunki korzystania z portalu FreeMarket.pl

 • Użytkownikiem Portalu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania.
 • Użytkownikami Portalu mogą być również osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat, w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i z zastrzeżeniem, że wszelkie działania muszą odbywać się za zgodą ich opiekuna prawnego.
 • Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 • Skorzystanie przez Użytkownika z Portalu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 • Administrator nie weryfikuje tożsamości Użytkowników i nie odpowiada za wiarygodność danych podawanych przez Użytkowników.
 • Użytkownicy, którzy samodzielnie zamieszczają Ogłoszenia lub są zainteresowani zakupem/wynajmem  rzeczy lub usług będących przedmiotem Ogłoszeń, mają obowiązek podawania swoich prawdziwych danych osobowych.       

Użytkownik Portalu zobowiązany jest do:

 • Korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
 • Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie na Portalu niezamówionej informacji handlowej (spam).
 • Niedostarczania i niezamieszczania na Portalu treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa lub przez postanowienia Regulaminu.
 • Korzystania z  Portalu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu.
 • Korzystania z wszelkich materiałów i treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie ww. materiałów i treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Administratora.

4. Odpowiedzialność 

Administrator dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Portalu, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy Portalu ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Administratora.

Zakończenie korzystania z Portalu przez Użytkownika może nastąpić w następujących przypadkach:

 • Z chwilą usunięcia wszystkich Ogłoszeń przez Użytkownika.
 • Z chwilą usunięcia Ogłoszeń przez Administratora, w przypadkach wskazanych w Regulaminie.
 • Z chwilą zakończenia działalności Portalu.
 • W sytuacji czasowego wstrzymania pracy Portalu.

Kopiowanie, przedruk lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie materiałów i danych dostępnych w serwisie FreeMarket.pl wymaga każdorazowo pisemnej zgody Administratora.

5. Korzystanie z serwisu 

5.1 Zasady rejestracji w Serwisie

 1. Rejestracja następuje przy pomocy aktywnego adresu e-mail i hasła Użytkownika.
 2. Rejestracja przebiega następująco:
  1. Użytkownik wypełnia formularz rejestracji;
  2. Użytkownik wprowadza we właściwym oknie formularza swój aktywny adres e-mail i hasło;
  3. Użytkownik potwierdza akceptację Regulaminu poprzez zaznaczenie okna akceptacji Regulaminu;
  4. Użytkownik wybiera przycisk: „Zarejestruj się” - z tą chwilą Konto zostaje utworzone;
  5. Na podany adres e-mail zostaje wysłana wiadomość zawierająca link do potwierdzenia aktywacji Konta oraz inne niezbędne, wymagane przepisami prawa informacje;
  6. Użytkownik loguje się do swojej poczty i we właściwej wiadomości e-mail wybiera link do potwierdzenia aktywacji Konta;
  7. Użytkownik zostaje przekierowany na stronę Serwisu, gdzie wyświetla się komunikat o ukończeniu procesu rejestracji – z tą chwilą Konto zostaje aktywowane.
 3. Konto nie zostanie utworzone, jeżeli:
  1. podany adres e-mail został już użyty do utworzenia innego Konta – w takim przypadku Użytkownik może aktywować wcześniej utworzone przez siebie Konto, albo zalogować się na wcześniej utworzone i aktywowane przez siebie Konto;

  2. podane hasło nie jest zgodne z wymogami Serwisu – w takim przypadku Użytkownik zostanie poproszony o podanie hasła zgodnego z wymogami Serwisu i może utworzyć Konto przy użyciu hasła spełniającego wymogi Serwisu;

  3. wymagane pola formularza rejestracji nie zostały wypełnione, albo zaznaczone;

  4. Użytkownik nie potwierdził akceptacji Regulaminu przez zaznaczenie okna akceptacji Regulaminu.

 4. W przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, Konto może utworzyć wyłącznie osoba (lub osoby) uprawniona do jej reprezentacji.

 5. W przypadku osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba taka może utworzyć Konto, wyłącznie jeżeli posiada wymaganą przepisami prawa zgodę swojego opiekuna prawnego.

 6. Użytkownik może korzystać tylko z jednego Konta w Portalu.

 7. Administrator może w celach związanych z obsługą Konta kontaktować się z Użytkownikiem na adres e-mail Użytkownika.

5.2 Zasady publikowania Ogłoszeń w Serwisie

 1. Ogłoszenie może zostać opublikowane tylko w ramach kategorii dostępnych w Serwisie.
 2. Użytkownik samodzielnie określa treść i zawartość Ogłoszenia. Użytkownik może dodać do Ogłoszenia obrazy, lub zdjęcia w liczbie i formacie określonym przez Serwis. Funkcjonalności treści cyfrowych oraz techniczne środki ochrony, o ile występują, są każdorazowo podawane przy odpowiednich polach formularzy.
 3. Ogłoszenie zostaje opublikowane natychmiast po przetworzeniu wysyłanych danych.
 4. Ogłoszenie jest dostępne dla Użytkowników Portalu oraz dla użytkowników sieci Internet.
 5. Użytkownik może w dowolny sposób kontaktować się z innymi Użytkownikami.
 6. Jeżeli prezentowana w Portalu jest rzecz, usługa lub prawo, ta sama rzecz, usługa lub prawo może być w tym samym czasie przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia.
 7. Ogłoszenie powinno w jasny, jednoznaczny i precyzyjny sposób opisywać prezentowaną rzecz, usługę lub prawo.
 8. Jeżeli prezentowana w Serwisie jest rzecz, usługa lub prawo może zawierać cenę, ale nie jest to niezbędne
 9. Rzeczy prezentowane w Serwisie mogą być nowe lub używane.
 10. Użytkownik gwarantuje, że Ogłoszenia przesłane lub opublikowane w Portalu nie naruszą bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, nie będą wprowadzały w błąd, nie naruszą praw Administratora, ani praw osób trzecich, w szczególności praw własności intelektualnej.
 11. Użytkownik gwarantuje, że zdjęcia oraz obrazy opublikowane w Serwisie będą zgodne z treścią Ogłoszenia, w szczególności będą przedstawiały rzecz, usługę lub prawo opisane w treści Ogłoszenia. Użytkownik gwarantuje, że zdjęcia oraz obrazy opublikowane w Serwisie nie będą zawierały adresów, telefonów, ani znaków graficznych, w szczególności nie będą zawierały danych, ani znaków graficznych innych serwisów ogłoszeniowych lub aukcyjnych.
 12. W celu publikacji Ogłoszenia Użytkownik loguje się w Serwisie i dodaje Ogłoszenie za pośrednictwem Konta lub dodaje ogłoszenie bez logowania używając adresu email i numeru telefonu
 13. Logowanie przy pomocy aktywnego adresu e-mail i hasła przebiega następująco:
  • Użytkownik wprowadza we właściwym oknie formularza swój zarejestrowany adres e-mail i hasło;
  • Użytkownik wybiera przycisk: „Zaloguj”.
 14. Publikacja Ogłoszenia przebiega następująco:
  • Użytkownik wprowadza treść Ogłoszenia do formularza publikacji Ogłoszenia;
  • Użytkownik zaznacza lub wypełnia inne wymagane pola formularza publikacji Ogłoszenia;
  • Użytkownik potwierdza akceptację Regulaminu
 15. Zabronione jest publikowanie w Portalu następujących Ogłoszeń:
  • wprowadzających w błąd;

  • nieprawdziwych, fikcyjnych

  • niezgodnych z kategoriami, w ramach których są zamieszczane

  • służących innym celom, niż cele, które wynikają wprost z ich treści;

  • zawierających reklamę lub odesłanie do innych serwisów ogłoszeniowych lub aukcyjnych;
  • naruszających prawa Administratora lub prawa osób trzecich;

  • naruszających Regulamin;

  • naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;

  • dotyczących treści, rzeczy, usług lub praw niedozwolonych, w tym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 16. Administrator w przypadku, gdy Ogłoszenie narusza postanowienia Regulaminu, może je usunąć, w szczególności Administrator może usunąć treść, lub zawartość Ogłoszenia, w tym w szczególności zdjęcia lub obrazy. 
 17. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może edytować Ogłoszenie, albo je usunąć.
 18. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie usunąć Ogłoszenie, jeżeli przestało być aktualne.
 19. Ogłoszenie widoczne jest w Portalu przez okres kolejnych 30 dni kalendarzowych, a po upływie tego okresu automatycznie wygasa i jest usuwane z Serwisu, chyba że Administrator przechowuje Ogłoszenie dla celów archiwalnych, statystycznych, finansowych lub dla celów roszczeń z nim związanych.
 20. Użytkownik oświadcza i potwierdza, że informacje opublikowane przez niego w Ogłoszeniu mogą być widoczne dla Użytkowników Serwisu oraz dla użytkowników sieci Internet, w tym indeksowane w wyszukiwarkach internetowych oraz, że podaje je dobrowolnie i zgadza się na takie ich ujawnienie.

Administrator nie weryfikuje ogłoszeń przed publikacją, czy danemu Użytkownikowi przepis prawa lub prawomocne orzeczenie sądu lub właściwego organu zabrania korzystania z tego typu Usług.

6. Właściwości towarów wystawionych na sprzedaż

Przedmioty wystawiane na sprzedaż na Portalu mogą być używane lub nowe.

Prawo do zamieszczania Ogłoszeń mają zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty prowadzące działalność gospodarczą (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogące we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania).

Zabrania się wystawiania na sprzedaż:

 • Żywności.
 • Napojów alkoholowych.
 • Papierosów i wyrobów tytoniowych.
 • Dopalaczy, narkotyków, środków odurzających i psychotropowych.
 • Produktów leczniczych, wyrobów farmakologicznych.
 • Przedmiotów będących nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej.
 • Przedmiotów lub zdjęć zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.
 • Towarów i materiałów zawierających treści pornograficzne i obsceniczne lub sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.
 • Prac magisterskich, dyplomowych, licencjackich, maturalnych, wypracowań i innych prac tego typu.
 • Materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, broni, amunicji, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotaczy gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa.
 • Towarów, które mogą stanowić zagrożenie dla życia ludzi, zwierząt, środowiska lub dla jakichkolwiek środków transportu lub które mogą w jakikolwiek sposób zanieczyścić środowisko.
 • Odpadów, zwłaszcza niebezpiecznych, których utylizacja podlega odrębnym przepisom prawa. W szczególności przepracowanych olejów, drewna i wyrobów drewnianych klejonych, i lakierowanych oferowanych jako opał.
 • Towarów pochodzących z kradzieży, paserstwa, rozboju lub innego przestępstwa lub których import, eksport lub przechowywanie jest zabronione przez właściwe przepisy prawa.
 • Towarów, których treści naruszają dobra osobiste osób trzecich oraz towarów naruszających prawa własności intelektualnej, w szczególności podróbek towarów markowych oraz naruszających prawa autorskie osób trzecich.
 • Towarów podrobionych tzn. towarów oznaczonych w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów.
 • Zwłok i szczątków ludzkich lub zwierzęcych lub organów ludzkich lub zwierzęcych.
 • Żywych lub martwych okazów zwierząt i roślin należących do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi. W tym również ich części lub produktów pochodnych.
 • Urządzeń połowowych i rybackich, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa.
 • Bankowych kart przedpłaconych.
 • Urządzeń należących do operatorów telefonii komórkowej, telewizji cyfrowej, dostawców internetu. W tym w szczególności kart NC+, Cyfrowy Polsat.
 • Udziałów w Firmach, obligacji, akcji i innych papierów wartościowych, wierzytelności, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polis i produktów ubezpieczeniowych oraz wszelkich instrumentów finansowych oferowanych jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej.
 • Usług i przedmiotów związanych z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych.
 • Systemów inwestycji giełdowych oraz systemów do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usług związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN.
 • Kluczy seryjnych bez dołączonego oryginalnego oprogramowania.
 • Oprogramowania i przedmiotów przystosowanych do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje. W tym wytrychów, kluczy uniwersalnych, przyrządów do usuwania zabezpieczeń sklepowych.
 • Oprogramowania i urządzeń, których licencja wyklucza możliwość odsprzedaży.
 • Oprogramowania zawierającego wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy.
 • Oprogramowania i urządzeń, które umożliwiają pobieranie informacji o użytkowniku komputera, bądź innego urządzenia bez jego wiedzy.
 • Oprogramowania i urządzeń służących do usuwania zabezpieczeń, przełamywania blokad i haseł z komputerów, urządzeń, dysków twardych i innych nośników pamięci oraz radioodbiorników samochodowych, jak również informacji, instrukcji i usług związane z usuwaniem lub zakładaniem takich blokad.
 • Oprogramowania umożliwiającego masowe wysyłanie wiadomości do użytkowników serwisów internetowych, komunikatorów itp., którzy nie wyrazili na to zgody.
 • Kont w bezpłatnych serwisach internetowych.
 • Kont, postaci, przedmiotów, i innych walorów w systemach gier online, również sprzedaż 'czasu poświęconego' na tworzenie konta/postaci etc..
 • Kont w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usług związanych z takimi programami.
 • Danych osobowych.
 • Usług związanych z zachęcaniem do wysłania wiadomości tekstowej na płatne numery SMS.
 • Zarejestrowanych karty SIM.
 • Motoryzacyjnych programów serwisowych oraz kluczy do nich.
 • Dowodów rejestracyjnych oraz kart pojazdów oferowanych bez pojazdów, do których je wydano.
 • Oprogramowania, przedmiotów, instrukcji i usług związanych z przełamywaniem i obchodzeniem zabezpieczeń pojazdów. W tym otwieraniem i uruchamianiem pojazdów.
 • Ogłoszeń o pracę:
  • Wymagających od aplikującego opłaty w tym wpłaty zaliczki, opłaty manipulacyjnej etc.
  • Stanowiących udział w programach partnerskich (zarabianie przez klikanie w linki, oglądanie reklam etc.) i piramidach finansowych.

6. Wymogi techniczne

Z Serwisu może korzystać Użytkownik, który posiada techniczną możliwość połączenia z siecią Internet. System teleinformatyczny Użytkownika powinien spełniać minimalne warunki techniczne, tj.: spełniać minimalne warunki techniczne dla obsługi plików HTML, w tym obsługiwać powszechnie używane przeglądarki internetowe, w szczególności: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera; posiadać dostęp do sieci Internet.

Celem uniknięcia lub zminimalizowania ryzyka szkody powstałej w wyniku nieuprawnionej penetracji systemu informatycznego, kradzieży danych lub zainfekowania złośliwym oprogramowaniem, Użytkownik korzystając z Usług Portalu powinien zainstalować i korzystać z aktualnego oprogramowania antywirusowego, oraz z zapory sieciowej.

Wpływ na urządzenia i oprogramowanie Użytkownika został określony w Polityce prywatności.

7. Ochrona prywatności

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Klientów w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie określonym w Polityce Prywatności - https://freemarket.pl/page/polityka-prywatnosci.
 2. Użytkownik powinien się szczegółowo zapoznać z polityką prywatności i zaakceptować ją przez rozpoczęciem korzystania z Serwisu FreeMarket.pl

8. Reklamacje

 1. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Okup Mały ul. Rolnicza 2A, 98-100 Łask, bądź mailowo, poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@freemarket.pl
 2. W zgłoszeniu reklamacji należy podać nazwę użytkownika, oraz opisać przedmiot reklamacji.
 3. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.
 4. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
 5. Po rozpatrzeniu reklamacji użytkownik otrzyma właściwą odpowiedź listem poleconym lub mailem.

 

9. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia Usługi w Serwisie w stosunku do wszystkich lub niektórych Kont Użytkowników w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Serwisu bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu Użytkowników w drodze mailowej o podjęciu takiej decyzji co najmniej 14 (czternaście) dni wcześniej.
 3. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, w szczególności zamieszczenia Treści o charakterze niedozwolonym czyli sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r. - Dz.U. Nr 90, poz. 631).
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.
 7. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu oraz dostarczany nieodpłatnie Użytkownikowi, a także na każde jego żądanie.

Data dodania: 12.05.2022